Jak vše funguje

Na našich internetových stránkách se dozvíte veškeré podrobnosti o našich produktech.

Můžete si zcela nezávazně spočítat částku, kterou byste zaplatili za povinné ručení nebo havarijní pojištění od naší společnosti.

Stačí vyplnit náš internetový formulář.

Po jeho odeslání se vám ozve náš operátor a dohodne s vámi další podrobnosti, případně s vámi uzavře smlouvu o pojištění.

Pojištění pak vzniká za podmínek stanových v pojistné smlouvě.

Smlouva se aktivuje buď pouze platbou nebo po jejím podepsání a zaplacení prvního pojistného.

Začátek pojištění

Počátek pojištění je přesně stanoven v pojistné smlouvě a jedná se o termín, od kterého vznikají práva a povinnosti z pojištění.

Podepsanou smlouvu je proto nutné co nejdříve, nejdéle do deseti dnů odeslat zpět k nám.

Zánik pojištění

1.
Nejčastějším způsobem zániku pojištění je výpověď. Je -li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období.

2.
Do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

3.
Do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

4.
Dalším důvodem může být nezaplacení pojistného. V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi.

5.
K zániku pojištění může dojít například dohodou smluvních stran. (Pojistník a Pojišťovna). V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

6.
Pojištění také zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

7.
Pojištění také zaniká smrtí pojištěné fyzické osoby, zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci nebo zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.


Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

 

NAŠÍ prací je VAŠE pohodlí.